Nytt för i år ! 

Nu kan ni köpa era småviltskort direkt via nätet. 
Klicka in på  länken nedan eller skanna QR-koden, följ sedan intstruktionerna. 

Samma regler som innan, endast ett smidigare sätt att lösa ditt småviltskort ! 
Självklart så är ni fortfarande välkomna in på kontoret. 

Småviltskort via kwikk

Småviltjakt

Följande regler gäller för småviltjakt inom Transtrands Besparingsskog:

Rätt att jaga småvilt och lösa ett jakträttsbevis på Transtrands Besparingsskog s:9 , vilket omfattar marker enligt karta som tillhandahålles vid köp av småviltkort har:

Ägare till fastighet/er eller delägare som företräder samägd fastighet/er eller fysisk person som företräder juridisk person som ägare till fastighet/er vilken/vilka fastighet/er äger delaktighet i Transtrands Besparingsskog.
Företrädare för samägd fastighet/er eller för juridisk person skall presentera skriftlig fullmakt.

Blankett tillhandahålles på Besparingsskogens kontor eller här nedan !

För rätten att lösa ytterligare jakträttsbevis beräknas detta per brukningsenhet följande gäller:

  • innehav av 5-25 hektar äger rätt till ett extra jakträttsbevis
  • innehav av 25-50 hektar äger rätt till ytterligare ett jakträttsbevis
  • därefter ger varje påbörjat 50 hektar ett ytterligare jakträttsbevis
  • totalt får högst 5 jakträttsbevis lösas

Jakträttsbevisen skall utställas på namngiven person och fastighet/er och gäller under ett jaktår.

En brukningsenhet = den/de fastighet/er som äger delaktighet inom Transtrands Besparingsskog och som tillhör samma ägare.

Tillsvidareanställd personal på Transtrands Besparingsskog äger rätt att lösa ett jakträttsbevis.

Älgjakt

All älgjakt på Besparingsskogens marker är utarrenderad till jaktlag eller ingår i viltvårdsområden.

 

 

Jaktgäster

Du som innehar jakträttsbevis kan lösa jaktgästkort för jaktgäst,
kortet gäller för en dag i taget.
Du som har jaktgäst måste vara med vid jakttillfället.
Maximalt två jaktgästbevis får lösas per dag.

Den som jagar på överlåtna jakträtter kan inte lösa jaktgästbevis.

Förbud mot småviltjakt

Förbud mot småviltjakt råder under första älgjaktsveckan. 

 

Pris för småviltskort

Årskort 100 kr/år
Jaktgäster 50 kr/dag, meddela vilka dagar det ska gälla.

 

Tänk på att bara en swish är inte ett giltigt småviltskort ! 

Björnjakt

I arrendet för älgjakt ingår björnjakt.
För de som ingår i älgjaktslag behövs inget småviltkort för att jaga björn på älgjaktslagets marker.

Den som löser småviltkort får jaga björn på besparingsskogens marker förutom under ordinarie älgjaktsvecka.