Älgjakt

All älgjakt på Besparingsskogens marker är utarrenderad till jaktlag eller ingår i viltvårdsområden.

Småviltjakt

Följande regler gäller för småviltjakt inom Transtrands Besparingsskog:

Rätt att jaga småvilt och lösa ett jakträttsbevis på Transtrands Besparingsskog s:9 vilket omfattar marker enligt karta som tillhandahålles vid köp av småviltkort har:

Ägare till fastighet/er eller delägare som företräder samägd fastighet/er eller fysisk person som företräder juridisk person som ägare till fastighet/er vilken/vilka fastighet/er äger delaktighet i Transtrands Besparingsskog. Företrädare för samägd fastighet/er eller för juridisk person skall presentera skriftlig fullmakt. Blankett tillhandahålles på Besparingsskogens kontor eller här nedan !

Överlåtelse av jakträtt

Karta över Besparingens Skogsinnehav

För rätten att lösa ytterligare jakträttsbevis beräknas detta per brukningsenhet följande gäller:

  • innehav av 5-25 hektar äger rätt till ett extra jakträttsbevis
  • innehav av 25-50 hektar äger rätt till ytterligare ett jakträttsbevis
  • därefter ger varje påbörjat 50 hektar ett ytterligare jakträttsbevis
  • totalt får högst 5 jakträttsbevis lösas

Jakträttsbevisen skall utställas på namngiven person och fastighet/er och gäller under ett jaktår

En brukningsenhet = den/de fastighet/er som äger delaktighet inom Transtrands Besparingsskog och som tillhör samma ägare.

Tillsvidareanställd personal på Transtrands Besparingsskog äger rätt att lösa ett jakträttsbevis.

Jaktgäster

Den som innehar jakträttsbevis kan lösa jaktgästbevis (dagkort) för jaktgäst. Den som har jaktgäst skall vara med vid jakttillfället. Maximalt två jaktgästbevis får lösas per dag. Den som jagar på överlåtna jakträtter kan inte lösa jaktgästbevis.

Priser för småviltkort: 100 kr/år, 50 kr/dag för jaktgäst,   Nu kan ni swisha betalningar på nummer 123 319 56 33 ! Tänk på att bara en swish är inte ett giltigt småviltskort ! 

Förbud mot småviltjakt

Förbud mot småviltjakt råder under första älgjaktsveckan. Kontakt skall tas med älgjaktslagen för besked om vilken vecka det gäller.

Björnjakt

I arrendet för älgjakt ingår björnjakt. För de som ingår i älgjaktlaget behövs inget småviltkort för att jaga björn på älgjaktslagets marker. Under ordinarie älgjaktsvecka får björnjakt endast bedrivas och organiseras av älgjaktslagen. Den som löser småviltkort får jaga björn på besparingsskogens marker förutom under ordinarie älgjaktsvecka.

Licensjakt på varg

Allmänningsstyrelsen beslutar om vilka regler som gäller för licensjakten år från år.