Skogsbruk

Besparingsskogar är områden som avsattes under 1870-1880-talet i Dalarna vid storskiftet och som ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som ingick i storskiftet
1872 bildades Transtrands Besparingsskog och skogsmarken uppgår till ca 29 000 ha. 

Skogsbruket regleras av reglementet för Transtrands Jordägande Socknemän för Besparingsskogen och där står att skogen ska skötas med tillfredställande ekonomiskt utbyte, jämn avkastning ska erhållas samtidigt som den biologiska mångfalden främjas.  

Hållbart Skogsbruk

Borträknat myr och andra ägoslag där skogsbruk inte bedrivs är den produktiva skogsmarken
ca 20 000 hektar.
Drygt 11 procent av den produktiva skogsmarken är avsatta områden för naturvård som lämnas orörda eller där skötselinsatser görs för att gynna naturvärden i området. 
På resterande areal bedrivs ett rationellt skogsbruk med generell natur-och kulturhänsyn i form av hänsynsytor och annan detaljhänsyn i samband med planering av åtgärderna. 

Genom vårt skogsbruk bidrar vi med förnybar råvara till  byggnationer, förpackningar och biobränsle, vilket är en del i klimatomställning mot minskade koldioxutsläpp.

Samtidigt som skogens tillväxt bidrar till en inlagring av koldioxid, kan produkter från skogsråvara ersätta fossila material som genererar större utsläpp av koldioxid.

Transtrands Besparingsskog är miljöcertifierade i två miljöcertifieringssystem. Där ställs detaljerande krav på ett ansvarsfullt och uthålligt brukande, där hänsyn tas till såväl miljö som sociala faktorer vid varje enskild åtgärd. 
Läs mer om certifieringssystemen här nedan.

Skogvaktare

Vi har anställt Skogvaktare Ulf Gustafsson, som sköter allt vårat skogsinnehav. 
Ni kontaktar han på ulf.gustafsson@transkog.se eller 070-227 04 30 , så hjälper han er med alla era frågor kring erat skogsbruk. 

Slutavverkning

Utifrån uppgifter från skogsbruksplanen om skogens beskaffenhet görs med jämna intervaller (oftast vart tionde år) en avverkningsberäkning som visar vad som i ett långsiktigt hållbart perspektiv kan avverkas. 

Ungefär halva volymen som slutavverkas utförs i egen regi med hjälp av avverkningsentreprenörer och virket säljs som leveransvirke. Resterande volym bjuds ut till externa aktörer i form av avverkningsrätter.

Markberedning

För att få ett bra föryngringsresultat markbereds de flesta bestånd som slutavverkats.
Den dominerande markberedningsmetoden är harvning, men även högläggning med grävskopa används. Då främst på blötare marker. 

Plantering

I stort sett alla marker föryngras genom att plantera efter markberedningen.
Genom plantering av förädlade plantor får vi en ökad produktion. 
Det är viktigt att man väljer trädslag och egenskaper hos plantan som anpassad till områdets växtbetingelser.

All plantering sker med hjälp av entreprenörer, i huvudsak Mora Skosservice AB ,  samt ibland olika föreningar i närområdet som söker bidrag till sina föreningar i form med att hjälpa till att sätta plant. 

Röjning

De flesta marker med ungskog behöver glesas ut med röjsåg. Röjningen syftar till att koncentrera tillväxten till ett färre antal stammar för att få en snabbare diameter-och krontillväxt på kvarvarande stammar.
I röjningen strävar vi även efter att öka andelen löv i framtida bestånd för ökad diversitet. 
De röjda stammarna lämnas kvar i skogen och blir näring i marken.

Gallring

Under beståndets omloppstid gallras skogen en eller två gånger. En första gallring sker när skogen har en ålder av 35-40 år.
Syftet med gallring är det samma som vid röjning, att få en större tillväxt på de kvarvarande stammarna och därmed öka timmerandelen i beståndet.
Vid gallring får man ut massaved och timmer som säljs som leveransvirke. 

Vårt skogsbruk är gruppcertifierat enligt FSC® och PEFC genom Skogscertifiering Prosilva

(FSC: SAI-FM/COC-010734)           (PEFC: 1700081)

Vid frågor och synpunkter på Transtrands Besparingsskogs certifieringsarbete,
vänd Er i första hand direkt till oss.

Det finns även möjlighet att vända sig direkt till Prosilva, som är det företag som certifierar oss.
Prosilvas roll är att se till så att skogsägaren följer standardens krav och regler.

Kontaktuppgifter till Prosilva:
skogscertifiering.se
kontakta@skogscertifiering.se