Transtrands Jordägande Socknemän för Besparingsskogen

Transtrands Besparingsskog bildades 1872 och är en samfällighet som ägs av jordägare i Transtrands socken.
Verksamhet bedrivs inom skogsbruk, väghållning och kapitalförvaltning.
Skogen omfattar totalt c:a 29.000 hektar varav c:a 20.000 hektar är produktiv skogsmark.

Besparingsskogen styrs av lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna från år 1952.
Företagsformen är ett mellanting mellan aktiebolag och ekonomisk förening.

Vårt högsta beslutande organ är jordägarstämman, och allmänningsstyrelsen är det operativa organet som består av fem ordinarie ledamöter.

Reglemente Transtrands Besparingsskog